آدرس :

اردبيل - اردبيل - بزرگراه شهدا

خیابان مهر روبروی آموزشکده فنی دختران اردبیل

نبش کوچه نصر 1 خدمات دانشجویی سعید

تلفن :

04533821809

تلفن همراه : 

09149525880

ایمیل :

info@cnsashop.ir

کانال تلگرام:

cnsashop_ir@